Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys
Föreningen för kognitiv lingvistik i Finland
The Finnish Cognitive Linguistics Association

 1. Hyväksytty yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa 20.5.2000 Oulussa.
 2. Yhdistyksen nimi on Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys – Föreningen för kognitiv lingvistik i Finland – The Finnish Cognitive Linguistics Association (FiCLA). Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistys kuuluu kansallisena jaostona kansainväliseen kognitiivisen kielitieteen yhdistykseen (International Cognitive Linguistics Association, ICLA).
 3. Yhdistys on perustettu 14.7.1999 Tukholmassa.
 4. Yhdistyksen tarkoituksena on:
 5. edistää kognitiivisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa
 6. luoda yhteistyöfoorumi Suomessa työskenteleville kognitiivisen kielitieteen ja sen lähialojen tutkijoille
 7. kehittää yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten kognitiivisen kielitieteen ja lähialojen tutkijoiden kesken
 8. edistää vuoropuhelua kognitiivisen kielitieteen ja muiden lingvististen
  suuntausten edustajien välillä
 9. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa toimia edellä mainittujen tarkoitusperien hyväksi ja joka suorittaa vuosikokouksen määräämän vuosijäsenmaksun tai ainaisjäsenmaksun. Opiskelijajäsenille annetaan varsinaisen
  jäsenen jäsenmaksusta alennusta. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisä, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen toimialalla erityisesti ansioituneita tai yhdistyksen tavoitteita erityisen tehokkaasti
  edistäneitä henkilöitä. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä.
 10. Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja sihteeri sekä neljästä kuuteen muuta varsinaista jäsentä. Johtokunnan kokoonpanossa pyritään tasapuolisuuteen siten, että johtokunnassa olisi edustaja
  mahdollisimman monesta sellaisesta yliopistosta, josta yhdistykseen kuuluu jäseniä. Johtokunnan jäsenet valitaan vuoden mittaisiksi toimikausiksi. Ilman pakottavaa syytä
  yksi henkilö voi toimia johtokunnan jäsenenä enintään kolmena peräkkäisenä vuonna. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
  kolme jäsentä on saapuvilla. Johtokunta voi pitää myös puhelin-, sähköposti- tai muun etäkokouksen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
 11. Johtokunta valitsee yhdistykselle rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varasihteerin. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan juoksevien asioiden hoitamiseksi. Rahastonhoitajana voi myös toimia
  yhdistyksen sihteeri.
 12. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja sihteerin kanssa.
 13. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 14. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.4. – 31.3. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 15. Yhdistyksen vuosikokous pidetään toimintavuoden alussa johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle
  vähintään kymmenen päivää ennen kokousta jäsenkirjeellä, joka voidaan haluttaessa lähettää sähköpostitse. Kokoonkutsujana toimii puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 16. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
  tarkastajaa.
 17. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
 18. Esitetään yhdistyksen tilit sekä tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle.
 19. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
 20. Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten.
 21. Valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja ja sihteeri seuraavaksi toimintavuodeksi.
 22. Valitaan neljästä kuuteen johtokunnan muuta jäsentä seuraavaksi
  toimintavuodeksi.
 23. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.
 24. Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 12. ja 13. pykälän määräykset.
 25. Jäsenten kokouksissa esille ottamat asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi.
 26. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kyse sääntöjen 14. ja 15. pykälien asioista.
 27. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta puoltaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.
 28. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi jälkimmäisen purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.