FiCLAn jäsenillä on mahdollisuus lisätä oma tutkimuksensa Julkaisut-osastoon. Lista toimii jäsenien oma-aloitteisuuden varassa. Ilmoita rohkeasti lisäyksistä FiCLAn johtokunnalle, jotta lista pysyy ajantasaisena! Aiempien vuosien osalta Julkaisut-osastossa on myös koostettuna FiCLAn seminaarien antia sekä katsaus suomalaiseen kognitiiviseen kielentutkimukseen (listan pohjana on Tiina Onikki-Rantajääskön laatima katsaus).

FiCLAn julkaisut

FiCLAn työpajojen Cognition, Grammar, and Corpora (2014) ja Cognition, Meaning, and Usage (2015) esitelmistä koottu artikkelikokoelma

 • Luodonpää-Manni, Milla; Penttilä, Esa & Viimaranta, Johanna (eds.) 2017: Empirical Approaches to Cognitive Linguistics. Analyzing Real-Life Data. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Studies in Variation, Contacts and Change in English Volume 3

Muuta suomalaista kognitiivista kielentutkimusta

2021

 • Huotari, Léa 2021: Effet du prototype sur le changement de sujet en traduction : Étude d’un corpus bidirectionnel littéraire français⇄finnois. [Prototyypin vaikutus subjektin muutokseen käännöksessä – Kaunokirjallinen suomi⇄ranska -korpuspohjainen tutkimus.] Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6955-6
 • Teeri-Niknammoghadam, Krista 2021: Edessä ja edellä: Suomen ete-vartaloisten tilagrammien merkitykset ja metaforisuus. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8437-4

2020

 • Salminen, Jutta 2020: Epäilemisen merkitys: Epäillä-sanueen polaarinen kaksihahmotteisuus kiellon ja kielteisyyden semantiikan peilinä. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5879-6

2019

 • Hamunen, Markus 2019: Tavattomat infinitiivit: Eräiden myötätapahtumisen infinitiivirakenteiden konstruktiokielioppia suomen murteissa. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5203-9
 • Silvennoinen, Olli O. 2019: Contrastive Negation: Constructional Variation within and across Languages. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5527-6.
 • Surakka, Maija 2019: Ajan paikka: ajanilmausten kehityspolkuja lasten kielessä. Väitöskirja. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology, no 134. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2973-0.

2016

 • Möttönen, Tapani 2016: Construal in expression: An intersubjective approach to Cognitive Grammar. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1902-5
 • Luodonpää-Manni, Milla 2016: ’Théorie’, ’hypothèse’, ’modèle’ et ’méthode’ dans le domaine de la linguistique : Perspectives sémasiologique et onomasiologique. Väitöskirjatutkimus Annales Universitatis Turkuensis B Humaniora 417. Turku: Turun yliopisto 2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6490-1.

2015

 • Nurminen, Salla 2015. Lauseen aspektin ilmaiseminen suomen kielessä. Tutkimus olla-, tehdä- ja tulla-verbillisistä tekstilauseista käyttökonteksteissaan. Väitöskirjatutkimus Annales Universitatis Turkuensis C 410. Turku: Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6210-5.

2012

2010

 • Huumo, Tuomas 2010: On directionality and its motivation in Finnish expressions of sensory perception. – Linguistics 48: 49 – 97.

2009

 • Etelämäki, Marja; Herlin, Ilona; Jaakola, Minna & Visapää, Laura 2009: Kielioppi käsitteistyksenä ja toimintana. Kognitiivista kielioppia ja keskustelunanalyysia yhdistämässä. – Virittäjä 113 (teemanumero Keskusteluntutkimus ja kognitiivinen kielioppi): 162 – 187. (projektissa myös Eeva-Leena Seppänen)

2008

 • Huumo, Tuomas 2008: Joko lingvistin nojatuoli joutaisi kaatopaikalle? Introspektiolingvistiikan asemasta kognitiivisessa kielitieteessä. – Emakeele Seltsi aastaraamat 53: 163 – 180.
 • Ojutkangas, Krista 2008: Kielentutkijan mielikuvituksen puute eli mihin todelliseen kielenkäyttöön perustuvaa aineistoa tarvitaan? – Virittäjä 112: 276 – 284.
 • Visapää, Laura 2008: Infinitiivi ja sen infiniittisyys. Tutkimus suomen kielen itsenäisistä A-infinitiivikonstruktioista. SKST 1181, Tiede. Helsinki: SKS. 

2007

 • Airola, Anu 2007: Coordinated Verb Pairs in Texts. Publications of Department of General Linguistics 41. Helsinki: Helsingin yliopisto.
 • Huumo, Tuomas 2007: Force dynamics, fictive dynamicity and the Finnish verbs of ’remaining’. – Folia Linguistica 41: 73 – 98.  
 • Kotilainen, Lari 2007: Konstruktioiden dynamiikkaa. Helsingin yliopisto.
 • Kotilainen, Lari 2007: Kiellon lumo. Kieltoverbitön kieltokonstruktio ja sen kiteytyminen. Suomi 193. Helsinki: SKS.
 • Leino, Antti 2007: On toponymic constructions: As an alternative to naming patterns in describing Finnish lake names. Studia Fennica Linguistica 13. Helsinki: SKS.
 • Päiviö, Pia 2007: Suomen kielen asti ja saakka. Terminatiivisten partikkelien synonymia, merkitys, käyttö ja kehitys sekä asema kieliopissa. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 75. Turku: Turun yliopisto.
 • Vainio, Seppo 2007: Syntaktisen ja semanttisen ennustettavuuden rooli luetun lauseen prosessoinnissa. Yleisen kielitieteen julkaisuja 11. Turku: Turun yliopisto.

2006

 • Huumo, Tuomas & Ojutkangas, Krista 2006: The Finnish system for expressing spatial relations: Local cases and adpositions. – Lyle Campbell & Marja-Liisa Helasvuo (eds.), Grammar from the human perspective: Case, space and person. Current Issues in Linguistic Theory 277. Amsterdam: John Benjamins.
 • Jaakola, Minna 2006: Pussikaljaromaanin ääniä. Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö & Toni Suutari (toim.), Kohtauspaikkana kieli. SKST 1078. Helsinki: SKS.
 • Sjöblom, Paula 2006: Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. SKST 1064. Helsinki: SKS.

2005

2004

 • Jaakola, Minna 2004: Suomen genetiivi. SKST 995. Helsinki: SKS.
 • Jääskeläinen, Petri 2004: Instrumentatiivisuus ja nykysuomen verbinjohto. Semanttinen tutkimus. Jyväskylä Studies in Humanities 22. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Myös verkkojulkaisuna.)
 • Karsikas, Elina 2004: Tuli huikean avara suo, ja sen kainalosta hyppäsi taivaille karmea vuori. Spatiaalisen sijainnin ilmaiseminen fiktiivisenä liikkeenä. Sananjalka 46: 7 – 39.

2003

 • Leino, Jaakko 2003: Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys. SKST 900. Helsinki: SKS.

2002

 • Nenonen, Marja 2002: Idiomit ja leksikko. Lausekeidiomien syntaktisia, semanttisia ja morfologisia piirteitä suomen kielessä. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja n:o 29. Joensuu: Joensuun yliopisto.

2001

 • Leino, Pentti; Herlin, Ilona; Honkanen, Suvi; Kotilainen, Lari; Leino, Jaakko & Vilkkumaa, Maija 2001: Roolit ja rakenteet. Henkilöviitteinen allatiivi Biblian verbikonstruktioissa. SKST 813. Helsinki: SKS.
 • Ojutkangas, Krista 2001: Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa. SKST 845. Helsinki: SKS.
 • Onikki-Rantajääskö, Tiina 2001: Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä. SKST 817. Helsinki: SKS.
 • Siiroinen, Mari 2001: Kuka pelkää, ketä pelottaa. Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa. SKST 844. Helsinki: SKS.

1998

 • Herlin, Ilona 1998: Suomen kun. SKST 712. Helsinki: SKS.

1997

 • Herlin, Ilona 1997: Suomen kielen koska-konjunktion merkitys ja merkityksenkehitys. Suomi 183. Helsinki: SKS.
 • Huumo, Tuomas 1997: Lokatiivit lauseen semanttisessa tulkinnassa. Ajan, omistajan, paikan ja tilan adverbiaalien keskinäiset suhteet suomen kielessä. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 55. Turku: Turun yliopisto.

1996

 • Karihalme, Oili 1996: Muotoilun teoriasanaston termistyminen. Acta Wasaensia No. 51. Vaasa: Vaasan yliopisto.

1993

 • Leino, Pentti 1993: Polysemia ja kielen moniselitteisyys. Suomen kielen kognitiivista kielioppia 1. Kieli 7. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.